Nieuwsarchief

Op dinsdag 20 juni j.l. hebben we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden.

De belangstelling hiervoor was matig. Vermoedelijk mede ingegeven door het mooie zomerweer en het late tijdstip. Normaliter houden we de vergadering medio maart/april, wat ook weer de planning is voor 2018.

Benoemd als bestuursleden werden Roelof Blanken en Erwin Hijlkema. Bé Perdok en Coos Kranenborg (beiden al vanaf het beging in 2005 bestuurslid) werden herkozen. Nieuw benoemd als secretaris – ingaande 1 september 2017 - van de vereniging werd Hans Appel.

Via een powerpoint-presentatie werd – in vogelvlucht - het verenigingsjaar 2016 doorgenomen.

Onderwerpen waren o.a.:

Windmolenpark N33 (hier is door ons in april jl. beroep tegen aangetekend), de discussie over het voornemen van de Gemeente Oldambt een AZC in Scheemda te vestigen, de Brede school (gepland 2018-2019), Overleg met woningbouwvereniging Acantus , waarin we de zorg uitspraken over de verrommeling van straten. Zij gaven aan het voornemen te hebben alle nieuwe huurwoningen 30 % zorggeschikt en uiterlijk 2030 alle woningen Energielabel A gereed te maken), Overleg met de Ondernemersvereniging Scheemda (Doel: meer samen te werken in de toekomst), het overleg met Beleidsmedewerker Groen van de Gemeente Oldambt Gerda van Drimmelen (het is de bedoeling het niveau van het groenbeheer in de toekomst weer op te krikken van C naar B) en tenslotte het jaarlijks informele overleg in november met de Scheemter raadsleden.

De financiën van de vereniging werden - door de kascommissie - in orde bevonden.

Bij de rondvraag werden een aantal zaken aan de orde gesteld. Deze worden meegenomen in de eerstkomende vergaderingen (na het zomerreces) of werden direct aan onze Gebiedscoördinator Ali Dammer meegegeven.

Het 2e gedeelte van de avond werd verzorgd door Jan Dirk Gardenier uit Warffum van het onderzoeks- en adviesbureau CAB Groningen met als onderwerp de leefbaarheid in de dorpen.

Hij deed dit op een leuke en ontspannen manier.

Een geslaagde avond en hopen volgend jaar op een hogere opkomst.