Voorziene ontwikkelingen in Scheemda

 

Dorpsbelangen Scheemda heeft een aantal speerpunten benoemd die in haar ogen aandacht behoevenc.q. aangepakt moeten worden om woongenot en leefbaarheid te handhaven dan wel te verbeteren.

 

Onderwijs:

Ook in Scheemda wordt een terugloop van het aantal leerlingen van de diverse basisscholen geconstateerd. Om te voorkomen dat door deze terugloop de kwaliteit van de scholen en het onderwijs onder druk komen te staan zetten wij ons nu reeds in om te komen tot een brede school.

Het Dollardcollege Winschoten heeft een dependance in Scheemda. Door de terugloop van het aantal leerlingen ligt het in de lijn der verwachting dat deze locatie op korte termijn zal worden afgestoten. Wij stellen voor deze locatie in samenhang met de CBS Annewieke en het sportlokaal te betrekken bij de totstandkoming van de hiervoor genoemde brede school.

Sport:

De mogelijkheid om aan sportbeoefening te doen wordt door veel mensen als een belangrijke verworvenheid  ervaren. In ons dorp zijn een fors aantal sportverenigingen actief, waardoor voldoende accommodaties noodzakelijk zijn. Door de gemeente Oldambt is, met het oog op de door de rijksoverheid opgelegde bezuinigingen een sportnota gepresenteerd. We zullen het gemeentelijk beleid m.b.t. de gymlokalen van de Obs  Jaarfke, de Merelstraat en de Eextahal dan ook nauwlettend volgen.

Het openluchtzwembad Stichting De Ringberg, dat  wordt gerund door vrijwilligers, vervult  ondanks de nabijheid van het Oldambtmeer een belangrijke functie.  Bezoekers kunnen evenwel beter worden gefaciliteerd. Wij denken daarbij aan een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen.

Algemene voorzieningen:

Scheemda beschikt, nu nog, over een bibliotheek met een fors aantal leden en een royaal aantal uitleningen. Bezuinigingen op de subsidie voor de diverse bibliotheken in de gemeente en de ontwikkeling van een nieuwe bibliotheek in het nieuw te bouwen cultuurhuis hebben er toe geleid dat o.m. de bibliotheek van ons dorp gaat sluiten. Hoewel de sluiting eigenlijk was voorzien op 1 januari 2013, zijn wij er in geslaagd te bewerkstelligen dat de bibliotheek in Scheemda open blijft tot de opening van de nieuwe bibliotheek in Winschoten in 2014. Er zit nog wel een adder onder het gras! Vanaf 1 januari 2013 staat het pand te huur c.q. te koop. Mocht zich in de tussengelegen tijd een koper c.q. huurder melden, dan zal de bibliotheek alsnog eerder worden gesloten. Wij vinden als Dorpsbelangen Scheemda  dat de bibliotheek voor Scheemda behouden dient te blijven en maken ons hier nog steeds sterk voor.  Als dit niet lukt zet de dorpsvereniging zich in om, als een brede school wordt gerealiseerd, hierin in ieder geval een goed voorziene bibliotheek voor de jeugd en voor de ouderen in ons dorp te realiseren.

Ons dorp beschikt over een Steunstee, gevestigd in de Eextahal, m.n. voor ouderen. Deze plaats is nogal excentrisch is gelegen  hetgeen zich ook vertaald in het aantal bezoekers. De inzet van de dorpsvereniging is er op gericht deze voorziening meer naar het centrum van het dorp te verplaatsen. Mocht overigens blijken dat het aantal bezoekers van de stee te gering is, dan kan in onze optiek sluiting worden overwogen.

Overigens is ons uitgangspunt natuurlijk dat in Scheemda aanwezige voorzieningen voor ons dorp behouden dienen te blijven.

Openbare ruimte:

Door Dorpsbelangen Scheemda wordt al jaren aandacht gevraagd voor de deplorabele toestand van een aantal straten. Inmiddels liggen voor de aanpak van een aantal knelpunten plannen gereed bij de gemeente die dit jaar en volgend jaar zullen worden uitgevoerd. In 2013 zullen de Kerklaan en de Zaagmolenlaan worden aangepakt. Voor 2014 staan de Irislaan en de Plantsoenlaan op de nominatie. Wij hebben ervoor gepleit dat wanneer de Plantsoenlaan wordt aangepakt ook de parkeerpro-blematiek betreffende de Eextahal en het zwembad wordt opgelost.

Ook met betrekking tot de inrichting van Oud Eexta zijn  stappen gezet, die volgens de planning dit jaar zullen worden uitgevoerd.  Dit zal betrekking hebben op bestrating, verlichting en de mogelijke aanleg van meer parkeergelegenheid voor bezoekers van het kerkhof en de voormalige pastorie..

Het bestemmingsplan Poststraat Scheemda dat o.a. voorziet in de bouw van een nieuwe Aldi-supermarkt is in de maand januari2013 behandeld in het college en wordt eind februari behandeld in de raad. Als de raad heeft ingestemd en de periode van  ter inzagelegging is geëindigd, zal direct daarna de sloop ter hand worden genomen. De verwachting is dat de bouw van het nieuwe complex omstreeks de zomer zal starten.

De bewoners van genoemde straten zullen tijdig door de gemeente worden voorgelicht, waarbij inspraak mogelijk is.

Wanneer uitvoering wordt gegeven aan de ontwikkeling van een brede school op de door ons voorgestelde locatie (Kanaalweg), zullen op de kruising Oude Rijksweg – Stationsstraat voorzieningen moeten worden aangebracht om deze kruising zo veilig mogelijk te maken.

Wonen:

Scheemda is een fijn dorp om te wonen en te leven en heeft een behoorlijk niveau wat voorzieningen betreft.  De ontwikkelingen bij woningbouwverenigingen zijn momenteel deels gericht op renovatie en soms op sloop. Daarnaast beperken, door Brussel opgelegde,  regels  voor wat betreft de maximale huursom de mogelijkheden van de verenigingen om een gewenste mix van bewoners te effectueren. Wij pleiten voor woningbouw in een iets duurder segment om ook ouderen de mogelijkheid te geven een passende woning in het dorp te kunnen vinden.

Zorg:

De Ommelander Ziekenhuisgroep heeft Scheemda-West gekozen als vestigingsplaats voor een nieuw te bouwen ziekenhuis, daarnaast heeft Oosterlengte bekend gemaakt aan de haven een nieuw zorgcomplex te willen vestigen. Op het plan Randstede wordt door de NOVO (Zorg op maat voor mensen met een verstandelijke beperking) een project gerealiseerd waardoor de bewoners meer privacy wordt geboden. We zullen met de initiatiefnemers geregeld contact opnemen om zaken, bv.in het kader van gewenste verkeersafwikkeling etc. onder de aandacht te brengen en u te informeren.

 

Recreatie:

Naast de vele (kleinschalige) initiatieven die in het Oldambt en rond het Oldambtmeer reeds worden vorm gegeven, wordt aan de buitenrand van Scheemda een ambitieus project ontwikkeld. De rüïne van de oude strokartonfabriek De Toekomst is geheel gerestaureerd en wordt omgetoverd tot een aquapark. Wanneer er nadere ontwikkelingen  bekend worden vindt u daarover meer iop onze website.